NAIS Classic Brows | €20,-
Waxen, Epileren, Trimmen & Afwerking met Make-Up

NAIS Browtreatment | €25,-
Verven, Waxen, Epileren, Trimmen & Afwerking met Make-Up

NAIS Henna Brows | €35,-
Browmapping, Waxen, Epileren, Trimmen, Henna & Afwerking met Makeup

NAIS Fluffy Brows | €50,-
Browlifting, Waxen, Epileren & Trimmen

NAIS Fluffy Henna Brows | €70,-
Browlifting, Waxen, Epileren, Trimmen & Henna